Cele i zadania

Wzrost potencjału badawczego w obrębie nauk społecznych i ich konkurencyjności na poziomie aktywności rynkowej determinowany jest dostępem do innowacyjnych technik gromadzenia i przetwarzania danych. Dostęp do dedykowanego oprogramowania analitycznego warunkuje partycypację UKSW w międzynarodowych projektach poziomu OECD i w przedsięwzięciach wielobranżowych sektora MSP. Przewaga konkurencyjna szkół wyższych z indeksu Hirscha bazuje, w znacznym stopniu, na rozwiązaniach analitycznych realizowanych w ramach zaawansowanych badań statystycznych i ekonometrycznych. Podstawą infrastrukturową badań w naukach społecznych są rozwiązania klasy Predictive Analytics. Pracownia Badawcza Polskiego Pomiaru Postaw i Wartości, wdrażając powyższe założenia konstytuuje swój statut bazując na następujących celach i zadaniach:

 1. Realizacja badań statystycznych i ekonometrycznych (ilościowych i jakościowych) związanych z aplikacją unijnych oraz resortowych wniosków projektowych, w szczególności z zakresu socjologii życia religijnego, małżeństwa i rodziny, kultury i stylów życia, badań nad czasem wolnym, postawami wobec ekologii, badań nad młodzieżą, trzecim sektorem, postawami obywatelskimi i polityką, bezrobociem i rynkiem pracy oraz polityką społeczną.
 2. Realizacja badań zleconych sektora prywatnego i publicznego (reprezentacyjnych, ale także wąskich próbkowo, obejmujących homogeniczne zbiorowości).
 3. Realizacja badań zleconych przez Uczelnię (ewaluacja jednostek, ewaluacja pracowników, badania absolwentów, badania satysfakcji i oceny studiów, badania rynkowej absorpcji absolwentów, badania dla działu promocji i PR itd.).
 4. Przygotowanie i opracowanie wewnętrznej metodologii badawczej oraz jej upublicznianie przez udostępnianie danych i instrukcji w Polskim Archiwum Danych Społecznych.
 5. Prowadzenie badań komparatystycznych oraz analiz prognostycznych umożliwiających diachroniczne monitorowanie zmian i procesów społecznych przez konstrukcję baz danych w szeregach czasowych.
 6. Realizacja potrzeby szybkiego i efektywnego sposobu eksplorowania, analizowania, prognozowania i modelowania dużych ilości danych (tzw. Big data) przy pomocy programów IBM SPSS Statistics oraz IBM SPSS AMOS.
 7. Realizacja badań CAWI na platformie LimeSurvey.
 8. Zapewnienie rozwoju metodologicznych i analitycznych zdolności oraz umiejętności młodszych pracowników naukowych przez włączenie ich autorskich przedsięwzięć badawczych do badań omnibusowych Pracowni.
 9. Umożliwienie realizacji studenckich praktyk badawczych dla studentów nauk społecznych przy współpracy z Biurem Karier UKSW.
 10. Nawiązanie współpracy międzynarodowej z równoważnymi pracowniami badawczymi funkcjonującymi w szkołach wyższych na obszarze UE.
 11. Rynek badań socjologicznych w Polsce odznacza się wysokim tempem wzrostu świadczonych usług w zakresie badań komercyjnych oraz wyraźną tendencją do redukowania badań akademickich na rzecz zawężonych poznawczo pomiarów. Pracownia ułatwi komercjalizację wyników badań przez włączenie do swoich struktur decyzyjnych przedstawicieli interesariuszy zewnętrznych – przedsiębiorców oraz reprezentantów stowarzyszeń, organizacji i instytucji zrzeszających pracodawców i przedsiębiorców.
 12. W krajowych jednostkach naukowo-badawczych konstytuują się ośrodki, których celem jest rozwój metodologii badań empirycznych oraz upowszechnianie dobrych praktyk rzetelności i etosu polskiej tradycji badawczej. Do kluczowych zadań Pracowni należy monitorowanie poprawności badań realizowanych przez Uczelnię i dbanie o metodologiczną jakość realizowanych badań.
 13. Promocja UKSW jako jednostki akademickiej aktywnej na polu badań empirycznych.
 14. Przygotowanie serii wydawniczej PPPiW wraz z cyklem konferencji naukowych.
 15. Opracowanie i publikacja raportów badawczych na łamach mediów masowych oraz w środowisku akademickim.
UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone © 2014
Informacja o ciasteczkach