Europejska Noc Muzeów - Warszawa 2016

NOTA POSTBADAWCZA

Badanie socjologiczne uczestników warszawskiej edycji Europejskiej Nocy Muzeów 2016 miało miejsce w nocy z 14 na 15 maja 2016 r. w godzinach od 19.00 do 1.00 po północy. Tym razem jednak (w porównaniu do lat ubiegłych) badano przede wszystkim osoby oczekujące w kolejkach do innych miejsc niż muzea (np. ambasad, urzędów centralnych, teatrów, Centrum Nauki Kopernik, itp.). Ankieterami byli tradycyjnie studenci Instytutu Socjologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, którzy dzięki aktywnemu uczestnictwu szkolili swój warsztat badawczy.

Narzędzie badawcze składało się z 19 pytań zasadniczych oraz 9 pyyań metrycznkowych (tj. rok urodzenia, płeć, stan cywilny, wykształcenie, miejsce zamieszkania, miejsce pochodzenia, sytuacja zawodowa, dochód netto na osobę oraz stosunek do wiary religijnej). Ostatecznie próba zrealizowana liczyła n = 829 respondentów zróżnicowanych pod względem powyższych kryteriów. Zasadnicze pytania dotyczyły: źródeł informacji na temat oferty instytucji kulturalnych biorących udział w Europejskiej Nocy Muzeów 2016, organizacji komunikacji publicznej w podczas trawania akcji, oczekiwań badanych wobec tego wydarzenia, ich doświadczeń związanych z Nocą Muzeów z lat poprzednich oraz planów w związku z uczestnictwem w tegorocznej edycji. 

Analizują dane dotyczące cech społeczno-demograficznych badanych osób można stwierdzić, że w badaniu, podobnie jak w latach ubiegłych, wzięło udział więcej kobiet (57%) niż mężczyzn (43%). Dominowały osoby młode w wieku od 19 do 34 lat, z czego 32,2% stanowiły osoby w wieku 25-34 lata, a 29,7% osoby w wieku 19-24 lat. Najmniej osób było w wieku do 18 roku życia (1,9%) oraz powyżej 65 lat (3,9%). Z kolei biorąc pod uwagę stan cywilny, najwięcej było kawalerów i panien (49,9%). Żonaci i zamężni stanowili 32,9% ogółu badanych, 9% - osoby będące w związku partnerskim, 5,4% - rozwiedzeni, a 2,9% - wdowcy i wdowy. Ofertę kulturalną warszawskiej Nocy Muzeów preferowały częściej osoby z wykształceniem wyższym, przy czym najwięcej było wśród nich osób reprezentujących wykształcenie wyższe magisterskie humanistyczne (18,4%) oraz licencjackie humanistyczne (15,5%). Wielu spośród badanych posiadało także wykształcenie średnie (30,6%). Najmniej było reprezentatów wykształcenia podstawowego (2,6%).

Z deklaracji respondentów wynika, że informacje na temat oferty instytucji kulturalnych biorących udział w Nocy Muzeów 2016 najczęściej pozyskują z Internetu (80,8%), następnie telewizji (39,4%), w dalszej kolejności od rodzin bądź znajomych (38,2%) oraz rozwieszanych pkalatów i afiszy czy też kolporowanych ulotek (37,4%). Co trzeci wskazywał radio (31,5%), i prasę lokalną (31,1%), zaś blisko co czwarty wymienniał środki lokomocji (26,7%) oraz prasę ogólnopolską (23,2%). Na pytanie o współuczestnictwo w tym wydarzeniu kulturalnym uzyskano następujący rozkład deklaracji: "z przyjacelem/przyjaciółmi/znajomymi" (45,0%), "z mężęm/żoną" (22,7%), "z partnerem/partnerką" (21,1%), "z dzieckiem/dziećmi" (18,7%), "jestem sam" (13,4%), "z rodzeństwem" (13,0%), "z rodzicem/rodzicami" (6,4%). Udział w Nocy Muzeów był istotną formą nauki zarówno dla kobiet, jak i mężczyzn (odpowiednio 21,2% oraz 21,4%). Natomiast chęć przeżycia doświadczenia kulturalnego była częstszym motywem dla kobiet niż mężczyzn - w przypadku tej kategorii rozkład odpowiedzi wynosił odpowiednio 40,5% wobec 34,1%. Uwzględniając stan cywilny respondentów, można zaobserwować, że to wydarzenie było również postrzegane jako atrakcyjne spotkanie towarzyskie przede wszystkim przez osoby będące w związkach partnerskich, wśród których 19,4% wskazało na ten motyw uczestnictwa. 

Głównym motywem, wymienianym przez badanych, dla którego uczestniczą w Nocy Muzeów, są osobiste zainteresowania (24,3%). Kolejnym powodem jest opinia znajomych (15,6%), możliwość bezpłatnego skorzystania z oferty kulturalnej (12,6%) i możliwość obejrzenia obiektów, które są otwarte dla zwiedzających wyłącznie tej nocy (9,3%). Kobiety nieco częściej chciały odwiedzić miejsca zwykle niedostępne (55,1% - kobiety, 46,5% - mężczyźni), a mężczyźni odrobinę częściej te miejsca, które mają znaczenie historyczne, kulturowe lub społeczne (27,0% - mężczyźni, 24,7% - kobiety). Natomiast wśród najbardziej zadowolonych z liczby warszawskich imprez plenerowych są osoby owdowiałe (77,3%), najstarsi i emeryci (po 75%), a także renciści (66,7%) i małżonkowie (56,8%). Liczba imprez satysfakcjonuje również kobiety (56%). Natomiast większej oferty takich spotkań chcieliby bezrobotni (70,8%), gospodynie domowe (64,3%) i osoby z wykształceniem podstawowym (61,9%). Z dodatkowych atrakcji skorzystałyby także osoby najmłodsze (do 18. roku życia - 56,3%, w wieku od 19 do 24 lat - 50,8%).

Odnosząc się natomiast do estetyki miejsc publicznych oraz ich oczyszczenia z symboli/pomników radzieckich, okazuje się, że najwięcej zwolenników likwidacji takich pomników jest wśród osób powyżej 65 lat (62,5%) i między 45 a 54 rokiem życia (59,6%). Zdecydowanie popierają ten pomysł również wdowcy i wdowy (60,9%), osoby z wykształceniem zawodowym (70%), renciści (66,7%), gospodynie domowe (64,3%), bezrobotni (62,5%), mieszkańcy wsi (61,4%), osoby pochodzace ze wsi (59,3%) oraz wszyscy badani rolnicy. Ogólnie można powiedzieć, że respondenci wykazywali zróżniowanie postaw wobec uczestnictwa w kulturze oraz optyki warszawskiej edycji Europejskiej Nocy Muzeów 2016.     

UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone © 2014
Informacja o ciasteczkach