Europejska Noc Muzeów - Warszawa 2018

NOTA POSTBADAWCZA

 

Badanie socjologiczne "Europejska Noc Muzeów w Warszawie 2018" przeprowadzono w sobotnią noc 19 maja. Ankieterami, podobnie jak w ubiegłych edycjach badania, zostali studenci Instytutu Socjologii UKSW, którzy odbyli stosowne przeszkolenie. W założeniu badawczym uzyskane wyniki miały dostarczyć wieloczynnikowych charakterystyk statystycznych pozwalających na eksplorację, opis i wyjaśnienie fenomenu uczestnictwa w tegorocznej edycji Europejskiej Nocy Muzeów w Warszawie. Założona próba badawcza liczyła 1000 respondentów (uczestników) w kategoriach wiekowych powyżej 15. roku życia. Procedura doboru jednostek do badania bazowała na schemacie losowania systematycznego w stałych interwałach z losowaniem punktu startowego (osoby w kolejkach do celowo wybranych instytucji). Wybór przestrzeni badawczych opierał się na liście instytucji ulokowanych na terenie m.st. Warszawy, zawartym w informatorze o edycji Nocy Muzeów w 2018 r. Pomiarem objęto uczestników warszawskiej edycji Europejskiej Nocy Muzeów, zwiedzających muzea, ale także instytucje administracji centralnej, centra popularyzacji nauki, galerie oraz inne miejsca niedostepne dla turystyki miejskiej. Ostatecznie zrealizowana próba liczyła 542 respondentów zróżnicowanych pod względem płci, wieku, wykształcenia, miejsca zamieszkania, sytuacji społeczno-zawodowej i dochodu.

Przechodząc do ogólnych rozkładów odpowiedzi badanych, na poczatku trzeba zaznaczyć zróżnicowanie społeczno-demograficzne respondentów. W badaniu wzięło udział 53,8% kobiet oraz 46,2% mężczyzn. 54% ogółu ankietowanych zadeklarowało wolny stan cywilny (kawaler/panna), a związek małżeński podało 26,2% uczestników. Co ciekawe, pozostałe wymiary stanu cywilnego były sygnalizowane znacznie rzadziej - związki partnerskie (8,5%), osoby rozwiedzione (4,8) oraz osoby owdowiałe (2,8%). Odpowiedzi nie udzieliło 3,3% badanych. Zróżnicowanie próby według miejsca zamieszkania wyglądało następująco - zdecydowaną większość uczestników Europejskiej Nocy Muzeów w stolicy stanowili sami warszawiacy - 64,2%, z kolei osoby o innym miejscu zamieszkania zadeklarowały się na poziomie 27,5%. Natomiast tereny wiejskie wskazało najmniej osób - jedynie 8,3%.   

Zdecydowaną większość uczestników warszawskiej edycji Europejskiej Nocy Muzeów 2018 stanowiły osoby aktywne zawodowo (pracujące) - 61,8% odpowiedzi. Stosunkowo dużo wskazań pochodziło również od młodzieży uczącej się i studiującej (26%). Zdecydowanie mniejszą popularnością ta forma spędzania czasu cieszy się u osób biernych zawodowo (emerytów - 2,8% oraz rencistów - 1,3%), także bezrobotnych (2,2%) i gospodyń domowych (1,3%). Więcej niż co trzeci badany zadeklarował wykształcenie średnie (35,4%), natomiast wykształcenie wyższe wskazało odpowiednio 13,3% (magisterskie humanistyczne), 12,2% (licencjackie humanistyczne) oraz 9,8% (licencjackie inżynierskie), 9% (magisterskie inżynierskie) i 7,4% (magisterskie matematyczno-przyrodnicze). Zagregowany wskaźnik zadeklarowanego przez respondentów wyższego wykształcenia wyniósł zatem 51,7%, czyli wskazał je więcej niż co drugi badany. Wykształcenie zawodowe (3,1% odpowiedzi) i podstawowe (6,5%) podawano zdecydowanie rzadziej.

Warto zuaważyć, w jaki sposób respondenci wyrażali ocenę swojego uczestnictwa w inicjatywie Europejskiej Nocy Muzeów. Uzyskane odpowiedzi pozwolą również na ukazanie motywacji towarzyszącej temu wydarzeniu kulturalnemu. Najwięcej - 42,3% ogółu ankietowanych - wskazło na doświadczenie kulturalne, nastepnie zaakcentowano uczestnictwo jako formę nauki (19,5%) oraz przygodę i nowość doświadczenia (16,7%). 12,4% respondentów zaakcentowało atrakcyjną formę spotkania towarzyskiego, a zdecydowanie mniej wskazało na jedyną możliwość odwiedzenia atrakcyjnych miejsc (5,9%) oraz formę "clubbingu" (3,2%). Analiza badawcza wskazuje, że 33,1% badanych uczestniczy w warszawskiej edycji Europejskiej Nocy Muzeów po raz pierwszy, natomiast pozostali deklarują swoje cykliczne uczestnictwo w tej inicjatywie - drugi raz (23,1%), trzeci (18,1%), czwarty (10%) oraz piąty i kolejny raz (15,7%). 

UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone © 2014
Informacja o ciasteczkach